06 111 683 57

Privacyverklaring

Beschermingsbewind UBUNTU Bewind verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Ik waardeer uw vertrouwen in mij. De behandeling van uw persoonsgegevens voldoen tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe ik daar concreet invulling aan geven.

SOORT GEGEVENS DIE IK VERWERK

Beschermingsbewind UBUNTU Bewind verwerkt persoonsgegevens, financiële gegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid kunnen belang zijn voor de uitvoering van mijn taak.

Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat ik uw persoonsgegevens verzamel en gebruik in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekening (IBAN)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek

WAAROM WE UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Beschermingsbewind UBUNTU Bewind verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de financiële belangen van de rechthebbende. Ik vertegenwoordig u (de rechthebbende) in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder of curator namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en onder andere de belastingaangifte verricht.
 • Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling.
 • Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van cliënten
 • Wanneer er schulden zijn zal ik de gegevens delen met schuldeisers en schuldhulpverlenende instanties.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Beschermingsbewind UBUNTU Bewind zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • 7 jaar voor gegevens die voor Belastingdienst bewaard dienen te worden
 • Na goedkeuring van de eind ‘rekening & verantwoording’ door de Rechtbank kan cliënt het dossier bij ons kantoor opvragen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

UBUNTU Bewind gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, samen met eventuele verwerkers (externe partijen), de zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stel ik zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar bevoegd voor zijn, en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN WIJZIGINGEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen zolang het uitoefenen van deze rechten niet onredelijk of onmogelijk zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Beschermingsbewind UBUNTU Bewind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beschermingsbewind UBUNTU Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

KLACHTENREGELING

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 • de verantwoordelijke;
 • Het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan, waarbij de onderneming zich heeft aangesloten;
 • De rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet;
 • De Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

ONVOORZIEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

INFORMATIE OVER DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

Adresgegevens

 • Ubuntu Bewind
  Postbus 232
  8260 AE Kampen
  KvK: 73447528
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© UBUNTU Bewind 2022